Mondkatjes Mondkatjes logo text Stay safe, stay cute.

Algemene Voorwaarden - Mondkatjes

 

Inhoudsopgave

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van Mondkatjes
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van Mondkatjes bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Mondkatjes worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Mondkatjes;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Mondkatjes en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van Mondkatjes

 

Mondkatjes
www.mondkatjes.com
KvK: 78721865

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mondkatjes en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Mondkatjes voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Mondkatjes zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. De toepassing van bepaalde leverings- of betalingsvoorwaarden of algemene voorwaarden door de consument aan Mondkatjes worden expliciet afgewezen.
 6. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op een transactie met de consument wanneer Mondkatjes gebruik maakt van een derde partij om de transactie uit te voeren.
 7. Afwijkingen of aanvullingen van de algemene voorwaarden tijdens een individuele transactie zijn alleen van toepassing op die specifieke transactie en hebben geen algemene geldigheid. Ze zijn alleen geldig wanneer dit schriftelijk is bevestigd door de consument en Mondkatjes.
 8. Indien een of meer onderdelen van de algemene voorwaarden gedeeltelijk of volledig ongeldig zijn verklaard, blijven de overige voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Mondkatjes gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Mondkatjes niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Aanbiedingen en / of offertes opgesteld door Mondkatjes zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding deel uitmaakt van het aanbod.
 5. Mondkatjes is niet verplicht een product te leveren voor de prijs die in een aanbieding is vermeld, indien deze prijs is gebaseerd op een gedrukte of schriftelijke fout of is gebaseerd op een duidelijke fout.
 6. De consument heeft geen recht op een lagere prijs indien een bepaald artikel tegen een lagere prijs wordt aangeboden door een ander verkoopkanaal, of een ander Mondkatjes gerelateerd bedrijf.
 7. Afbeeldingen, tekeningen, afmetingen en andere beschrijvingen van verkochte goederen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar niet juridisch bindend. Kleine afwijkingen zijn toegestaan, zoals de positie van de textuur van de stof, en geven de consument geen wettelijke rechten.
 8. Non-medical face masks
  The face masks produced by Mondkatjes are non-medical face masks. Non-medical face masks are masks that can be used in public indoor spaces and in public transport in the Netherlands.
  These masks have no official designations. Except that they are for civilian use only (not for personal protection or medical purposes).
  There is also no CE marking certificate or medical claim on the packaging, or any text that refers to a standard. There are no legal requirements for these masks regarding the quality and protection they offer.
  A non-medical mask does not protect yourself, but it can protect the people around you if you wear and use it carefully.
  A non-medical face mask is always an addition to other hygiene measures. It cannot be a substitute for keeping 1,5 meters away. Frequent washing of hands and coughing in the elbow also remain important. Just like staying at home for those who have symptoms.
  For reference, see also the Nederlande Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) website (in Dutch).

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mondkatjes onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Mondkatjes is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Mondkatjes passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Mondkatjes daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Mondkatjes kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Mondkatjes op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Mondkatjes zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
  1. het bezoekadres van de vestiging van Mondkatjes waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Mondkatjes mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Mondkatjes mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Mondkatjes mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 1. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
  1. Indien Mondkatjes de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
  2. Indien Mondkatjes de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Mondkatjes hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Mondkatjes. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Mondkatjes. Dit hoeft niet als Mondkatjes heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Mondkatjes verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Mondkatjes niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Mondkatjes aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Mondkatjes een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Mondkatjes is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
 7. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. Mondkatjes heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van Mondkatjes bij herroeping

 1. Als Mondkatjes de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Mondkatjes vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Mondkatjes in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Mondkatjes aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
 3. Wanneer de teruggestuurde artikelen een gedeelte van de order is en er tevens artikelen worden gehouden wordt alleen het bedrag van dit artikel teruggestort.
 4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 5. Mondkatjes gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 6. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Mondkatjes de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 7. De gedetailleerde informatie over verzending door Mondkatjes en de retourprocedure is opgenomen in het Shipping and return.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Mondkatjes kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Mondkatjes dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
  1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Mondkatjes geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Mondkatjes worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
  3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
   1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Mondkatjes de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
  5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Mondkatjes geen invloed heeft;
  12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
   1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Mondkatjes producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Mondkatjes geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Mondkatjes dit bedongen heeft en: 
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. Mondkatjes staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Mondkatjes er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Mondkatjes, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Mondkatjes kan doen gelden indien Mondkatjes is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Mondkatjes, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. Mondkatjes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Mondkatjes kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Mondkatjes geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Mondkatjes het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Leveringsvoorwaarden zoals aangegeven door Mondkatjes mogen niet als absoluut worden beschouwd. In geval een levering vertraagd wordt met een redelijke hoeveelheid tijd en niet de fout van Mondkatjes is, dan kan de consument geen schadevergoeding vorderen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Mondkatjes tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Mondkatjes bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Als Mondkatjes aansprakelijk is voor vergoeding voor een vertraging van de levering dan is het maximale verschuldigde bedrag de winst die Mondkatjes op het betreffende product zou maken. Mondkatjes zal nooit aansprakelijk zijn voor winstverlies, verliezen, kosten of immateriële schade, zoals emotionele of stagnatie.
 8. Als het bestellen van een besteld product niet meer mogelijk is, zal Mondkatjes alles in het werk stellen om een vervangend product te leveren. De consument wordt op de hoogte gesteld dat het geleverde product een vervanging is. De consument heeft recht op ontbinding van de koop van het product mocht de consument geen vervangend product willen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Mondkatjes voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

 1. Het doel is dat alle door Mondkatjes verkochte goederen vóór de levering door de consument zijn betaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door beide partijen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Mondkatjes te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Mondkatjes is gewezen op de te late betaling en Mondkatjes de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Mondkatjes gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Mondkatjes kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5. De verkoper heeft het recht van bezit op de gekochte goederen door de consument tot betaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. Mondkatjes beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mondkatjes.
 3. Bij Mondkatjes ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mondkatjes binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Mondkatjes in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Mondkatjes. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht door de consument van duidelijk zichtbare tekortkomingen of beschadiging van geleverde goederen is alleen geldig wanneer de consument deze tekortkomingen of schade op de ontvangstbewijs van de bezorgende partij of de luchtwegrekening heeft beschreven of de afzender een protocol heeft gemaakt.
 7. De bewijslast dat de geleverde goederen niet overeenstemmen met wat er overeengekomen is ligt bij de consument.
 8. Kleine afwijkingen in afmetingen, kleur, zoals de positie van de textuur op de stof, vorm of verpakking van geleverde goederen geven de consument niet het annuleringsrecht of weigering van levering of een vordering tot schadevergoeding.
 9. Klachten die door de consument worden gemeld, waarna blijkt dat door de consument of een derde partij wijzigingen aan de geleverde goederen heeft uitgevoerd worden ongegrond verklaart. Hiermee vervalt het recht van de consument op annulering of op een vordering tot schadevergoeding.
 10. Klachten die binnen de 14 dagen worden gemaakt, worden helemaal niet beschouwd wanneer een derde heeft wijzigingen of reparaties aan de geleverde goederen gedaan.

 

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Mondkatjes en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die eventueel tussen Mondkatjes en de consument optreden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het Hof van Haarlem.
 3. Aansprakelijkheid van de verkoper zal worden opgeheven in geval van onbevoegdheid, in welk geval als gevolg van tijdelijke of uiteindelijke onvermogen om te leveren, de verkoper heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.
 4. Mondkatjes is nooit aansprakelijk voor schade of slijtage veroorzaakt door gebruik van verkochte goederen.
 5. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de verkoper worden beperkt tot maximaal 100% van het ontvangstbedrag. De verkoper is nooit aansprakelijk voor verlies van winst, verlies of uitgaven, immateriële schade zoals emotionele of stagnatie voor de consument.
 6. Mondkatjes is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het mislukken van software, inclusief de aanwezigheid van een virus, tenzij de beschadiging door de verkoper of een van zijn medewerkers door doeleinden of grove nalatigheid wordt veroorzaakt.

Artikel 18 – Omstandigheden waar Mondkatjes geen controle op heeft.

 1. Omstandigheden buiten controle betekenen: Elke situatie waarin de verkoper zijn verplichtingen niet kan nakomen door een situatie waarover de verkoper geen controle heeft en de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld op basis van wetten of garanties.
 2. Indien na een afspraak blijkt dat de bezorging door de verkoper moeilijk of beperkt zal zijn wegens onbeheerde omstandigheden, heeft de verkoper het recht de overeenkomst te annuleren of de levering uit te stellen, in welk geval de verkoper de consument dit zo snel mogelijk zal melden, afhankelijk van de omstandigheden.
 3. Voorwaarden buiten controle, indien niet al duidelijk uit punt 1, met name oorlog, oorlogsdreiging, burgeroorlog, rellen, ziekte, natuurramp, nieuwe wetten die de invoer beïnvloeden, nieuwe wetten die de levering van onderdelen, materialen, grondstoffen, semi fabricage, transportproblemen, met inbegrip van files, stakingen of arbeidsonrust, onderbreking van de energievoorziening, brand en andere storingen bij Mondkatjes of bij haar leveranciers. Ook expliciet opgenomen is dat de leveranciers van Mondkatjes niet leveren.
 4. In geval van onbeheersbare omstandigheden en in geval van niet-nakoming door Mondkatjes, heeft Mondkatjes het recht om de levering te uitstellen tot de omstandigheden zijn veranderd of als de levering nog niet plaatsvond om de overeenkomst te annuleren zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schadevergoeding zoals beschreven in artikel 78 in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Mondkatjes kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de invoer van goederen niet voldoet aan de wetgeving van het land van invoer. Dit risico wordt gedragen door de consument.Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

-

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan: Mondkatjes

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
herroept/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

[Naam consumenten(en)]

 

[Adres consument(en)]

 

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.